پوکه قروه بهترین پوکه تولید شده در کشور است. پوکه قروه سهم عظیمی را در تامین پوکه معدنی کشور دارد و یکی از قطی های اصلی پوکه در کشور است