پوکه معدنی دارای کاربردهای فراوانی میباشد که یکی از آنها استفاده از آن در صنعت نساجی به عنوان رنگبر طبیعی و سنگ شور کردن پارچه است.